Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Giới thiệu Bộ môn Lý luận Chính trị

Bộ môn Lý luận chính trị, tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, phụ trách giảng dạy phần đại cương cho sinh viên thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng. Bộ môn có 3 môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, môn Triết học Mác-Lênin (chương trình  Sau đại học).

Hiện nay bộ môn có 7 CBGD, bao gồm 01 tiến sĩ, 05 thạc sĩ và 01 cử nhân. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chính, Bộ môn còn mời những giảng viên có kinh nghiệm ở các trường tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy của Bộ môn luôn ý thức tự học, nâng cao trình độ.

Các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ môn xung quanh lĩnh vực  khoa học xã hội nhân văn: tư tưởng, chính trị, đạo đức, lịch sử, kinh tế, xã hội…

Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy:

- Những nguyên lý Lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Triết học Mac-Lênin (Chương trình đào tạo Sau đại học)

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn